5 dôvodov, prečo je HR audit nie je strašiak, ale pomocník

03 okt

Slovo HR audit znie … odstrašujúco. Ale opak je pravdou. HR audit ponúka manažérom, riaditeľom a celým firmám objaviť medzery a vychytať muchy tak, aby ako zamestnanec, tak aj CEO firmy boli spokojný – zamestnanec so svojím pôsobením vo firme a CEO s výkonom svojich zamestnancov a efektivitou firmy. Ako? To si ukážeme na čerstvom príklade.

Čo je HR audit?

Pre upresnenie, v tomto článku pod pojmom HR audit rozumieme proces hĺbkového skúmania rôznych aspektov práce vo firme. Tým mám na mysli napríklad meranie spokojnosti a engagementu zamestnancov, firemnú kultúru alebo hodnotenie stavu procesov vo firme týkajúcich sa ľudských zdrojov, napr. systému odmeňovania a benefitov, či efektivity meetingov a komunikácie.

Keby sme chceli o čosi odbornejšiu definíciu HR auditu, ide o súbor nástrojov alebo metodík založených na moderných prístupoch pracovnej psychológie slúžiacich na identifikovanie silných a slabých stránok firmy, so zámerom zlepšenia jej kvality a efektivity.

Príklad CEO – vyboostenie svojej firmy

Nedávno som mala možnosť s kolegami spolupracovať na realizácii HR auditu v jednej menšej, rýchlo rastúcej firme – slovenskom brande, ktorý zažil raketový nástup na trh. Rýchla expanzia a nábor nových ľudí do tímu podnietili CEO firmy zistiť, v akom stave sa jeho firma nachádza, a ako sa zamestnanci vo firme cítia.

V jeho prípade sme HR audit robili za účelom vyboostiť pracovný spirit a zabezpečiť, aby sa zamestnanec vo firme cítil dobre. Tohto konkrétneho CEO zaujímalo, ako sú jeho zamestnanci s prácou vo firme spokojní, ako sa im pozdáva firemná kultúra, čo sa im na firme páči/ nepáči alebo aké benefity by prijali.

Náš HR audit teda pozostával z viacerých častí a meral:

 1. Spokojnosť zamestnancov s prácou vo firme
  Skúmali sme napríklad uznanie zo strany nadriadeného, platovú kompenzáciu, vzťahy s kolegami, pracovnú istotu, a mnoho ďalších aspektov
 2. Firemnú kultúru
  Bližšie sme sa zamerali na pracovné prostredie, involvement zamestnancov, komunikáciu, supervíziu a meetingy
 3. Oddanosť firme
  Skúmali sme identifikáciu s firmou, angažovanosť a lojalitu
 4. Systém benefitov
 5. Celkovú spätnú väzbu zamestnancov nášmu CEO

“Zaujímavou bola časť, kde sme sa pýtali, čo je podľa zamestnanca víziou firmy a brandu. Tu mal CEO možnosť dozvedieť sa, či jeho zamestnanci rozumejú a stotožňujú sa so smerovaním firmy.”

Pred tým, než sa dostanem k tomu, ako v tejto firme HR audit dopadol, pristavila by som sa ešte chvíľu pri výhodách HR auditu a zdôraznila jeho skutočnú pridanú hodnotu.

„HR audit ponúka riešenia, ktoré umožňujú firme fungovať a napĺňať jej ciele efektívnejšie tým, že pomáha identifikovať oblasti silných a slabých stránok a potenciálnych rizík.“

Prečo sa HR audit oplatí?

 • Zvýšenie spokojnosti zamestnancov
 • Zvýšenie engagementu zamestnancov
 • Zvýšenie commitmentu k organizácii
 • Zvýšenie pracovnej morálky
 • Zvýšenie pracovnej produktivity
 • Zvýšenie schopnosti prilákať nové talenty
 • Zníženie fluktuácie zamestnancov
 • Zefektívnenie recruitingu a hiringu
 • Vylepšenie systému benefitov
 • Maximalizáciu profitability a kvality práce cez efektívny manažment

HR audit je skvelý nástroj, ktorý môže zaručovať kontinuálne zlepšovanie organizácie z dlhodobého hľadiska.

Priebeh HR auditu:

1. Potreby firmy

V prvom rade treba identifikovať potreby firmy. V našom prípade chcel CEO spätnú väzbu od svojich zamestnancov z rôznych oblastí, preto sme sa spolu zamerali na spokojnosť zamestnancov s prácou vo firme, firemnú kultúru, oddanosť firme + nastavenie systému benefitov.

2. Metodika

Druhým krokom je nastavenie metodík meraní na mieru. S kolegami sme vypracovali komplexný nástroj, vychádzajúc z reliabilných štúdií a odborných článkov využívajúcich metodiky modernej psychológie. Naša metodika zahrňovala viaceré dotazníky, za ktorými nasledoval pološtrukturovaný rozhovor so zamestnancami.

3. Go!

Po tom, čo CEO schválil našu metodiku HR auditu, pustili sme sa do zhromažďovania dát od zamestnancov, a následnej analýzy výsledkov.

4. Zistenia a odporúčania

Po vyhodnotení všetkých kvantitatívnych aj kvalitatívnych dát sme svoj výstup odovzdali a odprezentovali CEO v podobe zistení a konkrétnych odporúčaní.
No tam to nekončí.

5. Akčný plán

Veľmi dôležitým, až by som povedala žiadúcim, krokom je vytvorenie akčných plánov na implementáciu navrhovaných zmien, ktoré vyplynuli z HR auditu.
To znamená, že procesy, pri ktorých sme identifikovali nedostatky, je potrebné dať na stôl a naplánovať konkrétne zmeny a postupy, ktoré vyplynuli z našich odporúčaní.

6. Follow-up

Na to, aby HR audit mohol zaručovať kontinuálne zlepšovanie firmy z dlhodobého hľadiska, odporúčame realizovať HR audit na pravidelnej báze, napríklad ročnej. Po roku je pekne vidieť, či zmeny procesov priniesli požadovaný efekt a firma sa posunula ďalej.

Ohlasy
Zamestnanci, ktorí sa nášho HR auditu zúčastnili, v minulosti HR audit ešte neabsolvovali. Bola to pre nich novinka. Veľmi potešujúcim bol feedback, že sa zamestnancom celý priebeh HR auditu páčil. Niektorí zamestnanci mimoriadne ocenili, že sme sa s nimi rozprávali face-to-face, a tak mali skutočne pocit, že ich vedeniu záleží na tom, ako sa vo firme cítia, a čo pre nich firma môže urobiť, aby sa cítili ešte lepšie.

Možno tušíte kam týmto smerujem…
Z HR auditu nebenefituje iba CEO / vedenie. Ak zamestnanci vidia, že sa vedenie stará, zaujíma a aktívne zapĺňa medzery, zamestnanci sú spokojnejší, angažovanejší, majú vyššiu pracovnú morálku, z čoho v konečnom dôsledku profituje celá firma.

Znie HR audit odstrašujúco?
Na základe našich skúseností si myslím pravý opak. HR audit je výbornou metódou, ako nájsť medzery alebo slabšie stránky firmy a nastaviť procesy tak, aby bola práca zamestnancov a výkon firmy efektívnejšia.

Podporte vo firme klímu neustáleho zlepšovania prostredníctvom HR auditu.
Neustále zlepšovanie procesov a postupov firmy umožňuje firme fungovať a napĺňať jej ciele efektívnejšie, a tým zabezpečuje udržanie si konkurenčnej výhody spoločnosti.