Náš tím

Naši odborníci sú pripravení Vám pomôcť

 • Pracovná a organizačná psychológia
 • Nábory zamestnancov a headhunting
 • Štatistika v psychológii a ľudských zdrojoch
 • Kariérne poradenstvo a rozvoj zamestnancov
 • Lektorská a tréningová činnosť v oblasti psychológie a ľudských zdrojov

Mgr. Juraj Petrík, PhD.je pracovný psychológ s viac ako 5 ročnou praxou v oblasti ľudských zdrojov. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Ústave psychológie a patopsychológie PedF Univerzity Komenského v Bratislave. Pravidelne prednáša na odborných konferenciách doma i v zahraničí a publikuje v domácich aj zahraničných karentovaných časopisoch.

 • 2017 Ústav aplikovanej psychológie FSEV-UK: sociálna a pracovná psychológia (Mgr.)
 • 2018/2019 Karlova Univerzita v Prahe – Pedagogická fakulta (zahraničný vzdelávací pobyt Visegrand Fund Scholarship No. 51810848
 • 2020 Ústav aplikovanej psychológie FSEV-UK: sociálna a pracovná psychológia (PhD.)
 • Poradenská psychológia
 • Psychológia zdravia
 • Metodológia psychologického a sociálneho výskumu, vedecká a výskumná činnosť
 • Lektorská a tréningová činnosť v oblasti psychológie emócií a emočnej regulácie
 • Spotrebiteľské správanie a prieskum trhu

Mgr. Branislav Uhrecký, PhD. je poradenský psychológ a zároveň pracuje aj ako výskumný pracovník na Ústave experimentálnej psychológie SAV so zameraním na emócie, emočnú reguláciu a zvládanie záťaže. Pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg na Ústav aplikovanej psychológie FSEV Univerzity Komenského v Bratislave. Zúčastňuje sa domácich i zahraničných odborných konferencií a je autorom publikácií s medzinárodným významom v databázach WoS a Scopus. Venuje sa individuálnej poradenskej činnosti, kde sa opiera o princípy Gestalt psychoterapie, ale má skúsenosti aj s vedením skupín podľa metód na emócie zameranej psychoterapie (EFT – Emotion-Focused Therapy). Vo svojej práci s klientmi sa predovšetkým snaží facilitovať uvedomenie a všímavosť na strane klienta prostredníctvom empatického dialógu. Za hlavné nástroje zmeny považuje kvalitu vzťahu poradca-klient a aktívne počúvanie.

 • 2016 Klinická a poradenská psychológia, Katedra psychologických vied FSVaZ v Nitre (Mgr.)
 • 2019 Sociálna a pracovná psychológie, Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave (PhD.)
 • 2022 Účasť v dlhodobom akreditovanom vzdelávaní Gestalt psychoterapii: Aktívna účasť na workshopoch o vzťahovej väzbe, procesorientovanej psychoterapii, práci s terapeutickými kartami alebo práci so snami.
 • Poradenská psychológia
 • Individuálne poradenstvo
 • Sebarozvoj, sebadôvera, nevedomé motívy v prežívaní a správaní, emócie, psychosomatické symptómy, vzťahy, úzkosti, náročné životné situácie, rozvod/rozchod
 • Odborný obsah v oblasti psychológie

Mgr. Diana Fekete je psychologička s viac ako 7 ročnou praxou v oblasti
psychologického poradenstva v súkromnej i štátnej sfére (resocializačné centrum, sociálna kuratela, neurorehabilitačná nemocnica, psychoterapeutické centrum). V poradenskej práci s klientmi preferuje psychoanalyticky orientované metódy a metódy vychádzajúce z hlbinnej psychológie. Je frekventantkou vo výcviku zameranom na psychoanalytickú psychoterapiu a v rámci HEADMAP sa venuje aj tvorbe odborného obsahu.

 • 2024 + Frekventantka  akreditovaného výcviku v psychoanalytickej psychoterapii (IAPSA – rozsah 950h)
 • 2023 + účastníčka dlhodobej sebaskúsenostnej/sebazážitkovej psychoanalytickej psychoterapie
 • 2021 Vzdelávací program rozvod/rozchod pre psychológov
 • 2018 Komplexné vzdelávanie v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti v podmienkach ÚPSVAR
 • 2015 Psychológia, FiF Univerzity Komenského v Bratislave, Mgr. (zameranie: klinická a pracovná/organizačná psychológia)
 • 2014-2015  účastníčka krátkodobej intenzívnej sebazážitkovej psychoanalýzy
 • Individuálne konzultácie pre manažérov a špecialistov
 • Kompetenčný prístup vo výbere, rozvoji a riadení výkonu zamestnancov
 • Návrh a realizácia hodnotiacich a rozvojových centier
 • Návrh a realizácia tréningových programov
 • Návrh a realizácia zamestnaneckých prieskumov a nadväzujúce intervencie
 • Organizačný rozvoj

Ing. Mgr. Zuzana Lazišťanová, PhD. pôsobí v oblasti rozvoja ľudí, organizačného a HR poradenstva od roku 2001. Na začiatku kariéry pracovala v internom HR medzinárodnej firmy, neskôr pôsobila ako konzultantka pre viaceré spoločnosti v SR a v ČR. Viedla projektové tímy pri práci pre domáce aj zahraničné spoločnosti v súkromnom sektore aj v oblasti štátnej a verejnej správy. Tri roky pôsobila na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, kde sa podieľala na odbornej príprave študentov v oblasti pracovnej a organizačnej psychológie.

 • 2017 Sociálna a pracovná psychológia, FSEV UK v Bratislave (PhD.)
 • 2007 Psychológia, FF UK v Bratislave (Mgr.)
 • 2005 Ekonomika a manažment podniku, FPM EU v Bratislave (Ing.)

ICAgile Certified Professional – Agility in HR, Systemic Coaching and Counselling, Business Coaching Trained Coach, Korn Ferry Leadership Architect, Hogan Assessments Certificate (HPI, HDS, MVPI), Compassion Focused Training, Transactional Analysis – TA 101, Positive Interventions to Increase Work Engagement a i.

 • Poradenská psychológia
 • Klinická psychológia
 • Psychológia zdravia
 • Psychosomatika
 • Autogénny tréning a relaxačné techniky

PhDr. Diana Horniaková je psychologička, ktorá sa venuje individuálnej poradenskej činnosti a klinickej psychológii. Počas svojej praxe pôsobila hlavne v oblasti paliatívnej psychológie, v rámci ktorej sa zúčastnila odborných konferencií a taktiež publikovala mnohé výskumné práce. V minulosti sa taktiež venovala aj problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v rámci grantových výziev Nórskeho finančného mechanizmu. Svoje vzdelanie a prax aktuálne rozširuje špecializačným štúdiom klinickej psychológie a certifikovaným vzdelávaním v Psychodynamickej psychoterapii.

 • 2022 Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (PhDr.)
 • 2021 Zaradenie do dlhodobého certifikovaného vzdelávania v Psychodynamickej psychoterapii, Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie
 • 2020 Zaradenie do špecializačného štúdia klinickej psychológie, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • 2020 osvedčenie na vykonávanie Autogénneho tréningu
 • 2017 Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Mgr.)
 • Sociálna psychológia
 • Odborný obsah v oblasti psychológie
 • Organizačná psychológia
 • Recruitment
 • Odborný obsah v oblasti psychológie a org. consultingu
Mgr. Michaela Barthová vyštudovala psychológiu so zameraním na pracovnú a sociálnu psychológiu. Má dlhoročné skúsenosti v recruitmente, predovšetkým so špecializáciou na pozície v oblasti informačných technológií. Okrem IT pozícií má skúsenosti aj s náborom v rámci sales, konzultingu, účtovníctva, administratívy či marketingu. Svoju kariéru začala už ako študentka počas štúdia na FSEV a postupne sa prepracovala na internú recruiter-ku v jednej z najväčších poradenských spoločností na Slovensku. V súčasnosti pôsobí v rámci HEADMAP, kde sa nielen venuje náboru, ale aj tvorbe odborného obsahu v oblasti organizačnej psychológie.

2019 Sociálna a pracovná psychológie, Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave (Bc.)
2021 Sociálna a pracovná psychológie, Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave (Mgr.)

 • Organizačná psychológia
 • Recruitment
 • Odborný obsah v oblasti psychológie a org. consultingu
 • Organizačná psychológia
 • Recruitment
 • Odborný obsah v oblasti psychológie a org. consultingu

Externí spolupracujúci konzultanti

 • Poradenská psychológia
 • Kariérne poradenstvo
 • Individuálne konzultácie
 • Mikrotréningy
 • témy EQ, vyhorenie, úzkosť, tréma, sebadôvera, asertivita, spätná väzba, riešenie konfliktu

Mgr. Simona Belovičová, PhD. je poradenská psychologička s viac ako 7 ročnou praxou. Pôsobí ako lektorka na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde poskytuje psychologické a kariérne poradenstvo. Pracuje ako poradenská psychologička a diagnostička v ambulancii klinickej psychológie Dr. Miriam Pergerovej v Nitre. Publikuje v odborných časopisoch (napr. rakúsky časopis Online Journal for Research and Education), prispieva na konferenciách (napr. 7. Európska konferencia pozitívnej psychológie Amsterdam, vyžiadané sympózium Sociálne procesy a osobnosť Třešť, projekt APVV-0532-10). Pre laikov dobročinne poskytuje webináre (napr. rozvoj EQ), rozhovory o psychologických témach (napr. o sociálnej fóbii, ako komunikovať o vojne). Je autorkou podcastu Potulky psychológiou, kde sa snaží psychológiu predstaviť tak, aby bola ľuďom užitočná.

 • 2010 Klinická a poradenská psychológia, Katedra psychologických vied FSVaZ – UKF v Nitre (Mgr.)
 • 2011 Prednášky odborníkov z Viedne, Budapešti, Londýna (témy: ako motivovať, hodnotiť): obhajoba inovatívneho projektu ako výstup kurzu ,,Teaching and Learning in Higher Education” (Training Certificate)
 • 2014 Pedagogická, školská a poradenská psychológia FSVaZ V- UKF v Nitre (PhD.)
  2022 Kariérne poradenstvo: kurz “Career Guidance 21th Century” (Certificate EU)

Povedali o nás

„Služby HEADMAP našej spoločnosti pomáhajú doplniť zdroj pasívnych kandidátov na vybrané pozície a môžeme sa pochváliť úspešnou spoluprácou na viacerých náročných pozíciách.“

„Pracovní psychológovia z HEADMAP sú skvele prepojení na talenty z biznisu. Lutre niekoľkokrát pomohli s recruitmentom pracovníkov, ktorí sú nie len vysoko motivovaní, ale aj skvelí fit do zvyšku tímu.“

„HEADMAP pre nás zastrešuje end-to-end recruitment procesy. Oceňujem mimoriadne množstvo ušetreného času a schopnosť priniesť kandidátov, ktorých oslovujú naše hodnoty a vízia našej spoločnosti.“

„Jedine so špičkovými ľuďmi dokážeme robiť špičkový servis pre našich klientov. Sme nároční pri výbere nových kolegov. Aj preto spolupracujeme so spoločnosťou HEADMAP, ktorá dokáže flexibilne a efektívne napĺňať naše vysoké očakávania.“

„Ako hlavnú pridanú hodnotu spolupráce s HEADMAP vnímam schopnosť priniesť seniornych kandidátov na pohovory, ktorých by bolo náročné prikálať štandardnou inzerciou“.

Kontaktujte nás

Máte záujem o bezplatnú konzultáciu s našim špecialistom cez telefón? Pošlite nám vaše kontaktné údaje a ozveme sa vám v najbližšom možnom termíne.